Opracowanie dokumentacji projektowej Placu do intensywnej stabilizacji odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej Placu do intensywnej stabilizacji odpadów na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie.

Wykonanie usługi obejmuje w szczególności:

1)                  Opracowanie dokumentacji projektowej Placu do intensywnej stabilizacji odpadów podsitowych, zielonych ulegających biodegradacji i kuchennych ulegających biodegradacji na działce nr 161/1 obręb Łęczyca gm. Stara Dąbrowa.

2)                  Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia na budowę oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3)                  Inwentaryzacja  zadrzewienia i uzyskanie zgody na wycinkę drzewostanu.

4)                  Operat wodnoprawny jeżeli specyfika użytkowania obiektu i przepisy odrębne nakładają ten obowiązek.

5)                  Pozyskanie mapy do celów projektowych.

6)                  Wykonanie projektu budowlanego i projektów branżowych o uszczegółowieniu i w stopniu umożliwiającym realizację bez konieczności wykonania projektów wykonawczych.

7)                  Wykonanie przedmiaru robót.

8)                  Wykonanie kosztorysu.

9)                  Udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia  na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej,

10)              Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych  na podstawie dokumentacji projektowej – 10 pobytów.

Termin realizacji zamówienia: dostawy:  do 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku ewentualnych, dodatkowych zapytań proszę kontaktować się p. Łukaszem Misztelą – tel. 508-858-801 lub drogą elektroniczną na adres: e-mail lukasz.misztela@zzo.stargard.pl   W dniu 14 maja 2021 r. o godzinie 11.00  – Zamawiający na terenie Instalacji Komunalnej  w Łęczycy, gm.  Stara Dąbrowa organizuje spotkanie w potencjalnymi Wykonawcami opracowania przedmiotowej dokumentacji.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: stanislaw.orlinski@zzo.stargard.pl  do dnia 18 maja 2021 roku – do godziny 10.00. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z  Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

W załączeniu projekt przedmiotowej umowy.

Pytania i odpowiedzi z 13.05.2021