Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 poprzez odzysk metodą R12 odpadów (balastu) pochodzących z segregacji odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02 i 15 01 06.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

 

Identyfikator postępowania opublikowanego na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl – e3a0c985-57f7-47ed-8dc3-8a7aa77b6655

Nr ogłoszenie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – 2021/BZP 00078422/01