Budowa rowu opaskowego oraz instalacji do przesyłu wody opadowej z rowu do zbiornika dla zrekultywowanej kwatery nr V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ  – rów opaskowy

Pod poniższym adresem została zamieszczona dokumentacja projektowa: https://www.dropbox.com/sh/wfkhvx174zr8gbg/AAD8OgccxFY-sL4i-kmTwjAia?dl=0

Identyfikator postępowania opublikowanego na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl – 6c70fde5-f2ef-4954-a0af-6925418745da

Nr ogłoszenie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – 2021/BZP 00142332/01