Skip to content

SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

INSTALACJA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW + ZBIERANIE ODPADÓW

DEMONTAŻ ODPADÓW O KODZIE 20 03 07 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE

  • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów poza instalacjami

TRANSPORT ODPADÓW

Skip to content